ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Update 16 พฤศจิกายน 2565 By Nattakorn 76 View


หัวข้อการอบรม
• Digital Literacy การทำความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล
• Digital Literacy+ การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
• Digital Literacy+ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล
• นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน
• การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
• ริเริ่มและวางแผนโครงการ (Project Initiation and Planning


นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

images
มีประกาศนียบัตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
PDF