ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)

20 ธันวาคม 2565 08.30-16.30 น. 6 Hr. เปิดรับสมัคร

Microsoft Office เหมาะกับ หัวหน้าสำนักงาน, หัวหน้างาน

ห้อง ICT1219 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะรู้และสามารถใช้งานได้นั้น แม้จะเป็นสมรรถนะที่พื้นฐานที่ดูเหมือนไม่จำเป็น แต่หากทุกคนได้เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยรวมได้อย่างมาก ลดเวลาในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดผลงานและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

By Nattakorn 7 View

ประกาศนียบัตรออนไลน์
รับ45 ท่าน