หลักสูตร/เรื่อง สถานะ ลงทะเบียน วันที่อบรม
1. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 29 กรกฎาคม 2565 -
2. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 30 มิถุนายน 2565 -
3. การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/33 31 พฤษภาคม 2565 -
4. พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 29 เมษายน 2565 -
5. การใช้งาน Microsoft Power Apps
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 31 มีนาคม 2565 -
6. การประยุกต์ Application Canva for Education
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 25 กุมภาพันธ์ 2565 -
7. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 28 มกราคม 2565 -
8. การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/35 29 ธันวาคม 2564 -
9. tesssss
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/2000 3 ธันวาคม 2564 -
10. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรโปรแกรม MS Teams
เปิดรับสมัคร
84/300 4 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ลงทะเบียน
11. Microsoft Teams Classroom Experiences Update for Hybrid Learning
ดำเนินการเสร็จสิ้น
100/100 11 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
12. Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
105/100 11 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
13. Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
ดำเนินการเสร็จสิ้น
127/100 25 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
14. การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint
ดำเนินการเสร็จสิ้น
118/100 8 เมษายน 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
15. สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021 สำหรับสถาบันการศึกษา เรื่อง Digital Transformation and Technology : Smart University ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 15 กันยายน 2564 -