หลักสูตร/เรื่อง สถานะ ลงทะเบียน วันที่อบรม
1. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรโปรแกรม MS Teams
เปิดรับสมัคร
84/300 4 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ลงทะเบียน
2. Microsoft Teams Classroom Experiences Update for Hybrid Learning
ดำเนินการเสร็จสิ้น
100/100 11 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
3. Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
105/100 11 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
4. Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
ดำเนินการเสร็จสิ้น
127/100 25 มีนาคม 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
5. การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint
ดำเนินการเสร็จสิ้น
118/100 8 เมษายน 2564 รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
6. สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021 สำหรับสถาบันการศึกษา เรื่อง Digital Transformation and Technology : Smart University ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 15 กันยายน 2564 -