หลักสูตร/เรื่อง สถานะ ลงทะเบียน วันที่อบรม Poster ประชาสัมพันธ์
1. การใช้งาน Microsoft Power Apps
เปิดรับสมัคร
52/100 27 กรกฎาคม 2565 09.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ลงทะเบียน
2. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar
เปิดรับสมัคร
81/100 28 มิถุนายน 2565 09.00-12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ลงทะเบียน
3. E-learning ครบวงจร ด้วย Canva
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 29 กรกฎาคม 2565 09.00-12.00 น. -
4. พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC
ดำเนินการเสร็จสิ้น
102/100 31 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
5. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University “Building the Digital University Platform”
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 29 กรกฎาคม 2565 -
6. การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วย WordPress
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 29 กรกฎาคม 2565 09.00-12.00 น. -
7. การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel
ดำเนินการเสร็จสิ้น
118/100 15 มีนาคม 2565 09.00-12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
8. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word
ดำเนินการเสร็จสิ้น
199/100 25 มีนาคม 2565 09.00-12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
9. การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI
ดำเนินการเสร็จสิ้น
145/100 1 เมษายน 2565 09.00-12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
10. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ยังไม่เปิดรับสมัคร
0/100 29 กรกฎาคม 2565 -
11. การพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดเว็บโอเมทริกซ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
58/50 15 มีนาคม 2565 09.00-12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
12. Microsoft Innovative Educator 2022
ดำเนินการเสร็จสิ้น
102/499 8 เมษายน 2565 9.00 น.-16.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
13. การประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565
ดำเนินการเสร็จสิ้น
34/50 3 พฤษภาคม 2565 09.00 น. - 12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
14. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16/30 5 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
15. ประชุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ยังไม่เปิดรับสมัคร
1/50 18 พฤษภาคม 2565 09.00 น. - 12.00 น. -
16. อบรมการใช้เครื่องมือปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
97/200 25 พฤษภาคม 2565 09.00 น. - 12.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น
17. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ Microsoft Office Word
ดำเนินการเสร็จสิ้น
32/100 3 มิถุนายน 2565 09.00 น. - 16.00 น. รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการเสร็จสิ้น