การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

1 เมษายน 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 183

การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI


เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word

25 มีนาคม 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 166

เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word


การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel

15 มีนาคม 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 186

การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel


Microsoft Innovative Educator 2022

8 เมษายน 2565 ข้อมูลโดย อ่าน 215

Microsoft Innovative Educator 2022


การทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Web ranking มหาวิทยาลัยพะเยา (Webometrics)

11 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 191

การทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Web ranking มหาวิทยาลัยพะเยา (Webometrics)


การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint

8 เมษายน 2564 ข้อมูลโดย อ่าน 388

การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint