การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Citcoms smart training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การสร้าง Template  สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน

การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Citcoms smart training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล