ข้อมูล (Data) ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะกำลังคนของทุกองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการวิเคราะห์ของข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการจัดการข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ออกแบบวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ชุดข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อให้เกิดำผลลัพธ์ในรูปแบบ Data Product ซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผน การจัดทำกลยุทธ์ การวางนโยบาย เพื่อให้เกิดำความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Update 15 พฤศจิกายน 2565 By Nattakorn 101 View


หัวข้อการอบรม

- แนะนำ Power BI Desktop
- การ Connect Data เขามาใช้ใน Power BI Desktop
- การ Refresh ข้อมูล
- การสร้าง Data Model สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
- การสร้าง Visual Report
- Lab


วิทยากร

        นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

images
มีประกาศนียบัตร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
PDF